Senin, 05 November 2012

bank soal agama Buddha kls X


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA JAMBI
Jl. Pangeran Antasari, Talang Banjar, Jambi Timur

UJIAN BLOK
PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA
KELAS X

Petunjuk:
Berilah tanda silang pada alternatif jawaban yang anda anggap paling benar!

1.    Seperangkat nilai-nilai dan norma-norma ajaran moral spiritual untuk membimbing hidup manusia disebut….
a.    Sila.
b.    Agama.
c.    Keyakinan.
d.    Kemoralan.   
e.    Kepercayaan.
2.    Asal kata agama adalah dari bahasa Sansekerta yang tediri dari suku kata....
a.    a – gama.
b.    aga – ma.
c.    agam – a.
d.    a - ga- ma.
e.    aga – ama.
3.    Salah satu peranan agama dalam kehidupan manusia adalah….
a.    mengatur jadwal puasa.
b.    mengatur jadwal sembahyang.
c.    mengatur tata cara penyiaran agama.
d.    mengatur tata cara hidup bermasyarakat.
e.    mengatur tata cara bermasyarakat dan membimbing pada pencapaian tujuan spiritual tertinggi.
4.    Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari rumusan Tri Kerukunan Hidup Beragama adalah....
a.    kerukunan antar agama.
b.    kerukunan intern umat beragama.
c.    kerukunan antar umat beragama
d.    kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.
e.    kerukunan intern umat beragam dengan pemerintah.
5.    Agama-agama yang banyak dianut penduduk Indonesia adalah....
a.    Kristen, Katholik, Protestan, Hindu, Islam, Buddha.
b.    Hindu, Buddha, Kristen, Katholik, Islam, Tri Dharma.
c.    Konghucu, Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Protestan.
d.    Islam, Hindu, Konghucu, Kristen, Buddha, Katholik.
e.    Konghucu, Buddha,  Hindu, Tri Dharma, Islam, Kristen.
6.    Berikut ini adalah nama-nama tempat ibadah bagi umat Buddha, yaitu....
a.    vihara, cetiya, pura.
b.    kelenteng, pura, vihara.
c.    kelenteng, cetiya, vihara.
d.    pagoda, arama, vihara.
e.    kelenteng, pura, arama.7.    “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu,” adalah bunyi Undang-undang 1945 pasal....
a.    28E ayat 1.
b.    28E ayat 2.
c.    28E ayat 3.
d.    29 ayat 1.
e.    29 ayat 2.
8.    Demi kerukunan antar umat beragama, penyiaran agama di Indonesia hendaknya berpedoman pada aturan....
a.    Keputusan Menteri Agama No. 68 Tahun 1978.
b.    Keputusan Menteri Agama No. 69 Tahun 1978.
c.    Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978.
d.    Keputusan Menteri Agama No. 71 Tahun 1978.
e.    Keputusan Menteri Agama No. 72 Tahun 1978.
9.     Sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain disebut....
a.    toleransi.
b.    pluralisme.
c.    paganisme.
d.    inklusivisme.
e.    eksklusivisme.
10.    Tujuan hidup umat Buddha adalah....
a.    masuk surga.
b.    menjadi Dewa.
c.    menjadi Brahma.
d.    mencapai Nibbana.
e.    menjadi orang kaya.
11.    Berikut ini adalah manfaat dari hidup bertoleransi, kecuali....
a.    merasa aman.
b.    dapat hidup tenang.
c.    dapat bekerja dengan nyaman.
d.    dapat beribadah dengan aman.
e.    dapat meningkatkan kesejahteraan.
12.    Berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan yang mencerminkan sikap toleransi beragama, yaitu;
a.    umat Kristen membangun masjid.
b.    merayakan hari raya bersama-sama.
c.    gotong royong memperbaiki jalan.
d.    menghadiri undangan perayaan hari raya agama lain.
e.    menyediakan tempat beribadah bagi umat agama lain.
13.    Dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kerajaan Majapahit untuk menyatukan nusantara, seorang pujangga Buddhis telah menyusun buku Sutasoma. Buku tersebut dikarang oleh…
a.    Empu Kanwa.
b.    Empu Gandring.
c.    Empu Tantular.
d.    Empu Prapanca.
e.    Empu Panuluh.14.    Raja di India yang terkenal dengan piagam toleransi kerukunan umat beragama adalah…
a.    Raja Ajatasatu.
b.    Raja Bimbisara.
c.    Raja Udena.
d.    Raja Asoka.
e.    Raja Bindusara.
15.    Dasar dari ajaran Buddha untuk mencapai tujuan tertinggi (Nibbana) adalah....
a.    Sila.
b.    Caga.
c.    Panna.
d.    Bhakti.
e.    Samadhi.
16.    Berikut ini adalah benda-benda yang menjadi lambang (ciri khas) agama Buddha, kecuali....
a.    stupa.
b.    cakra.
c.    bendera.
d.    svastika.
e.    Buddharupang.
17.    Konsep ketuhanan dalam agama Buddha tidak dapat dijabarkan secara anthropomorphisme yang bermakna...
    a.    mempunyai bentuk seperti manusia.
    b.    mempunyai sifat seperti manusia.
    c.    maha adil.
    d.    maha bijaksana.
    e.    maha mengetahui segenap alam.
18.    Konsep ketuhanan dalam agama Buddha tidak dapat dijabarkan secara anthropopatisme yang bermakna...
    a.    mempunyai bentuk seperti manusia.
    b.    mempunyai sifat seperti manusia.
    c.    maha adil.
    d.    maha bijaksana.
    e.    maha mengetahui segenap alam.
19.    “Para bhikkhu, ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, yang mutlak…”  adalah petikan dari kitab…
    a.     Udana III: 8.
    b.     Udana IV: 8.
    c      Udana V: 8
    d.     Udana VIII: 3.
    e.     Udana VIII: 8.
20.    Berikut ini yang bukan merupakan sebutan Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Buddha adalah....
a.    Yang Esa.
b.    Hyang Widhi Wasa.
c.    Parama Buddha.
d.    Sanghyang Adi Buddha.
e.    Hyang Tathagata.
21.    Arti kata ’ajatam’ adalah...
    a.    tidak tercipta.
    b.    tidak dilahirkan.
    c.    tidak menjelma.
    d.    tidak berwujud.
    e.    yang mutlak.   

22.    ”Para bhikkhu, apakah para Tathagata muncul di dunia ini atau tidak, Dhamma tetap ada yaitu Dhammaniyama”.  Kalimat itu adalah petikan dari....
a.    Ananda Vagga, Anguttara Nikaya.
b.    Mahaparinibbana Sutta.
c.    Dhammaniyama Sutta, Anguttara Nikaya I.
d.    Pattakamavagga, Anguttara Nikaya.
e.    Sattakanipata, Anguttara Nikaya.
23.    Hukum universal yang mengatur tentang energi dan alam semesta adalah...
    a.    Bija Niyama.
    b.    Kamma Niyama.
    c.     Utu Niyama.
    d.    Citta Niyama.
    e.    Dhamma Niyama.
24.    Uraian tentang proses kejadian bumi dan manusia terdapat dalam ....
    a.    Manggala Sutta.
    b.    Maha Parinibbana Sutta.
    c.    Ananda Vagga, Anguttara Nikaya.
    d.    Pattakammavagga, Anguttara Nikaya.
    e.    Sattaka Nipata, Anguttara Nikaya.
25.    Hukum universal yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan (botani) adalah....
    a.    Bija Niyama.
    b.    Kamma Niyama.
    c.     Utu Niyama.
    d.    Citta Niyama.
    e.    Dhamma Niyama.
26.    Kejadian-kejadian istimewa seperti gempa bumi dahsyat saat kelahiran Pangeran Sidharta diatur dalam hukum universal...
    a.    Bija Niyama.
    b.    Kamma Niyama.
    c.     Utu Niyama.
    d.    Citta Niyama.
    e.    Dhamma Niyama.
27.    ”O para bhikkhu, kehendak yang Saya maksudkan dengan kamma”. Kalimat tersebut adalah petikan dari kitab....
a.    Anguttara Nikaya I.
b.    Anguttara Nikaya II.
c.    Anguttara Nikaya III.
d.    Anguttara Nikaya IV.
e.    Anguttara Nikaya V.
28.    Kediaman yang penuh kebahagiaan disebut...
    a.    Metta.
    b.    Karuna.
    c.    Paramita.
    d.    Pancasila.
    e.    Brahma vihara.
29.    Pengembangan batin dengan obyek pemancaran cinta kasih kepada semua makhluk disebut...
    a.    Metta Bhavana.
    b.    Karuna Bhavana.
    c.    Mudita Bhavana.
    d.    Upekkha Bhavana.
    e.     Brahma vihara.


30.    Perasaan iba yang muncul saat kita melihat obyek yang menderita dinamakan...
    a.    Metta.
    b.    Karuna.
    c.    Mudita.
    d.    Upekkha.
    e.    Brahma Vihara.
31.    Karaniya Metta Sutta adalah kotbah Buddha tentang....
a.    kasih sayang.
b.    cinta kasih.
c.    belas kasih.
d.    perasaan simpati.
e.    keseimbangan batin.
32.    Rasa gembira yang muncul saat kita melihat orang lain berhasil dan berbahagia disebut...
    a.    Metta.
    b.    Karuna.
    c.    Mudita.
    d.    Upekkha.
    e.    Brahma Vihara.
33.    Pengembangan batin dengan obyek ketenangan batin disebut...
    a.    Metta Bhavana.
    b.    Karuna Bhavana.
    c.    Mudita Bhavana.
    d.    Upekkha Bhavana.
    e.     Brahma vihara.
34.    Umat Buddha yang memiliki saddha tercermin dalam perbuatannya yg sesuai dngn sila.....
    a.    Atthasila.
    b.    Pancasila.
    c.    Dasasila.
    d.    Bodhisatva sila.
    e.    Patimokkha sila.
35.    Berikut ini adalah jenis-jenis pelanggaran sila kedua  secara langsung, kecuali....
a.    mencuri.
b.    merampas.
c.    menukar barang.
d.    menyelundupkan barang.
e.    menerima suap.
36.    Latar belakang timbulnya saddha (keyakinan) dalam agama Buddha, berdasarkan pada….
a.    akaliko.
b.    ahuneyyo.
c.    ehipassiko.
d.    pahuneyyo.
e.    dakkhineyyo.
37.    Perhatikan uraian berikut ini!
1. Keyakinan terhadap Tuhan
2. Keyakinan terhadap Surga
3. Keyakinan terhadap Tiratana
4. Keyakinan terhadap Kitab suci
5. Keyakinan terhadap Guru
6. Keyakinan terhadap Nibbana


Dari uraian di atas sumber-sumber keyakinan agama Buddha ditunjukkan nomor…
a.    1, 2, 3, dan 4.
b.    1, 2, 3, dan 5.
c.    1, 3, 4, dan 6.
d.    2, 3, 4, dan 5.
e.    2, 4, 5, dan 6.
38.    Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan mempengaruhi sikap hidup seseorang yaitu berupa penyerahan diri, yang disebut....
a.    punna.
b.    panna.
c.    attasaninyyana.
d.    attaparihariyanana.
e.    atta sama panidhi ca.
39.    Hukum yang berkaitan dengan perbuatan baik atau jahat, yang dilakukan melalui ucapan, badan jasmani dan pikiran serta dengan kehendak atau cetana dinamakan...
a. Hukum Karma.
b. Hukum Tilakkhana.
c. Hukum kesunyataan.
d. Hukum Dhamma niyama.
e. Hukum Paticcasamupada.
40.    Hukum universal yang berkaitan dengan perbuatan makhluk hidup dinamakan ...
a. Utu niyama.               
b. Bija niyama.               
c. Citta niyama.
d. Kamma niyama.
e. Dhamma niyama.
41.    Hukum universal yang membahas tentang proses pikiran makhluk hidup adalah ...
a. Utu niyama.           
b. Bija niyama.               
c. Citta niyama.
d. Kamma niyama.
e. Dhamma niyama.
42.    Hakekat sesungguhnya dari lima kelompok kehidupan (pancakhandha) sebenarnya ”sunya”  konsep tersebut dimuat dalam kitab...
a. Lankavatara sutra.
b. Avatamsaka sutra.
c. Gandha vyuha sutra.
d. Saddharma pundarika sutra.
e. Prajnaparamita hrdaya sutra.
43.    Perenungan terhadap obyek-obyek pikiran, misalnya keinginan untuk memuaskan nafsu-nafsu indera atau ide apa saja yang muncul dinamakan...
a. Citta  nupassana.
b. Kaya nupassana.
c. Sanna nupassana.
d. Vedana nupassana.
e. Dhamma nupassana.
44.    Kesulitan atau dukkha yang disebabkan oleh sifat keberadaan terkondisi yang cacat adalah ...
a. Dukka-dukkha.
b. Dukkha nirodha.
c. Sankhara dukkha.
d. Dukka  samudaya.
e. Viparinama dukkha.

45.    Asal mula karena kondisi yang saling menjadi dinamakan...
a. Kamma.
b. Punabhava.
c. Tilakkhana.
d. Paticcasamuppada.
e. Cattari ariya saccani.
46.    Kata ‘Tipitaka’ berasal dari bahasa…
a. Inggris.   
b. Pali.   
c. Sansekerta.   
d. Indonesia.   
e. Jerman.
47.    Sebelum dilakukan penulisan, pelestarian Dhamma dan Vinaya dilakukan secara…
a. internet.   
b. lisan.   
c. tulisan.   
d. diam-diam.   
e. tertutup.
48.    Pasamuan Agung I dilaksanakan di kota…
a. Vesali.   
b. Aluvihara.   
c. Rangoon.   
d. Rajagaha.   
e. Pataliputta.
49.    Kitab suci Tipitaka yang dihafal, adalah hasil dari Pasamuan Agung....
a.    I.
b.    II.
c.    III.
d.    IV.
e.    V.
50.    Pasamuan Agung II dilaksanakan di kota…
a. Vesali.   
b. Aluvihara.   
c. Rangoon.   
d. Rajagaha.   
e. Pataliputta.
51.    Pasamuan Agung III dilaksanakan di kota…
a. Vesali.   
b. Aluvihara.   
c. Rangoon.   
d. Rajagaha.   
e. Pataliputta.
52.    Kitab suci Tipitaka  mulai ditulis pada saat Pasamuan Agung IV yang dilaksanakan di…
a. Rajagaha.   
b. Pataliputta.   
c. Aluvihara.   
d. Mandalay.   
e. Rangoon.53.    Kitab suci Tipitaka yang diprasastikan pada lempeng marmer adalah hasil dari Pasamuan Agung....
a.    I.
b.    II.
c.    III.
d.    IV.
e.    V.
54.    Raja yang menjadi  pendukung utama penyelenggaraan Sidang Sangha ke-3 adalah…
a.    Raja Asoka.
b.    Raja Udena.
c.    Raja Bindusara.
d.    Raja Bimbisara.
e.    Raja Ajjathasatu.
55.    Penterjemahan kitab suci Tipitaka ke dalam bahasa Inggris oleh Pali Text Society dimulai pada tahun....
a.    1885.
b.    1886.
c.    1887.
d.    1888.
e.    1889.
56.    Vinaya Pitaka terbagi menjadi …kitab.
a. 2   
b. 3   
c. 4   
d. 5   
e. 6
57.    Sila yang harus dilaksanakan oleh seorang bhikkhu sebanyak…
a. 222.   
b. 225.   
c. 227.   
d. 250.   
e. 311.
58.    Bagian dari Vinaya pitaka yang berisi ringkasan dan penggolongan peraturan-peraturan disertai dengan cerita dalam bentuk tanya jawab adalah…
a. Bhikkhu Vibhanga.   
b. Bhikkhuni Vibhanga.   
c. Cula vibhanga.
d. Parivara.
e. Mahavagga.
59.    Bagian dari Sutta pitaka yang memuat  34 sutta panjang yang tersusun dalam tiga vagga adalah…
a. Digha nikaya.       
b. Samyutta nikaya.   
c. Kuddhaka nikaya.
d. Majjhima nikaya.
e. Anguttara nikaya.
60.    Kuddhaka nikaya terdiri dari…kitab.
a. 7.   
b. 10.   
c. 15.   
d. 20.   
e. 26.


61.    Bagian pertama dari kitab Khuddaka Nikaya adalah….
a.    Dhammapada.
b.    Jataka.
c.    Niddesa.
d.    Khuddakapatha.
e.    Petavatthu.
62.    Manggala Sutta dan Metta Sutta terdapat dalam kitab Kuddhaka Nikaya bagian....
a.    Dhammapada.
b.    Jataka.
c.    Niddesa.
d.    Khuddakapatha.
e.    Petavatthu.
63.    Kitab suci Dhammapada adalah bagian dari…
a. Digha nikaya, Sutta pitaka.   
b. Khuddaka nikaya, Sutta pitaka.   
c. Samyutta nikaya, Sutta pitaka.
d. Anguttara nikaya, Sutta pitaka.
e. Majjhima nikaya, Sutta pitaka.
64.    Kitab Dhammapada terdiri dari …vagga.
a. 20   
b. 23   
c. 25   
d. 26   
e. 27
65.    Bagian dari kitab suci Tipitaka yang berisi tentang inti ajaran Buddha agar senantiasa menambah kebajikan adalah…
a. Sutta Pitaka.       
b. Vinaya Pitaka.       
c. Dhamma Sangani.
    d. Dhamma Vibhaga.
    e. Abhidhamma Pitaka.
66.    Cerita-cerita mengenai kehidupan Sang Buddha ketika masih hidup sebagai Bodhisatva dalam menyempurnakan paramita-paramitanya termuat dalam kitab…
a. Dhammapada.   
b. Petavatthu.   
c. Niddesa.   
d.Cariya pitaka.   
e. Jataka.
67.    Abhidhamma pitaka terdiri dari…kitab.
a. 5   
b. 6   
c. 7   
d. 8   
e. 9
68.    Bagian dari Abhidhamma pitaka yang memuat penjelasan rinci tentang Citta dan Cetasika adalah…
a. Dhammasangani.   
b. Puggalapannati.       
c. Katavatthu.
d. Vibhanga.
e. Dathukattha.


69.    Arti dari Tiratana adalah…
a. tiga permata.           
b. tiga belenggu.       
c. tiga akar kejahatan.
d. tiga keranjang.
e. tiga sila.
70.    Perhatikan uraian di bawah ini!
1.    Maha suci
2.    Junjungan
3.    Yang patut dimuliakan
4.    Maha bijaksana
5.    Maha esa
6.    Maha Karuna
7.    Guru para dewa dan manusia
Tiga sifat utama Buddha pada uraian diatas ditunjukkan pada nomor….
a. 1, 2 dan 3.   
b. 1, 2 dan 4.   
c. 1, 3 dan 5.   
d. 1, 4 dan 6.   
e. 2, 3 dan 7.
71.    Kebuddhaan yang dicapai seseorang dengan usaha sendiri tetapi tidak mengajarkan orang lain sampai mencapai kesucian tertinggi disebut…
a. Anu Buddha.       
b. Savaka Buddha.       
c. Buddha.
d. Pacceka Buddha.
e. Samma Sambuddha.
72.    Sepuluh kekuatan yang dimiliki oleh Sang Buddha disebut..
a. dasaparamita.       
b. dasabala.       
c. dasabhumi.
d. dasapunnakiriyavatthu.
e. dasasila.
73.    Enam macam kemampuan batin yang dimiliki oleh Buddha disebut…
a. Sad paramita.   
b. Iddhividdhi.   
c. Dibbasota.   
d. Dasabala.   
e. Chalabinna.
74.    Sifat utama Buddha ‘Sabbannu’  berarti…
a. maha esa.   
b. maha suci.   
c. maha tahu.   
d. maha bijak.   
e. maha kasih.
75.    Kebajikan Buddha “mengetahui sempurna segenap alam”  adalah…
a. arahat.   
b. sugato.   
c. buddha.   
d. bhagava.   
e. lokavidu.


76.    Buddha memiliki sifat utama Maha Karuna  yang berarti…
a. maha suci.   
b. maha esa.   
c. maha tahu.   
d. maha bijak.   
e. maha belaskasih.
77.    Dhamma  bersifat mengundang untuk dibuktikan, dalam Dhammaguna sifat tersebut adalah…
a. akaliko.   
b. ehipassiko.   
c. opanayiko.   
d. sandhitiko.   
e. svakkhato.
78.    Akaliko artinya…
a. berada sangat dekat.   
b. menuntun ke dalam batin.   
c. mengundang untuk dibuktikan.
d. tak lapuk oleh waktu.
e. dapat diselami oleh para bijaksana.
79.    Arti dari “Sacittapariyodapanam” adalah…
a. janganlah berbuat jahat.   
b. sucikan hati dan pikiran.   
c. menuntun ke dalam batin masing-masing.
d. yang patut dimuliakan.
e. tambahkanlah kebajikan.
80.    Arti dari “Ahuneyyo’ adalah…
a. berkelakuan jujur.   
b. telah bertindak patut.   
c. patut menerima tempat bernaung.
d. berjalan di jalan benar.
e. patut menerima persembahan.
81.    Ariya siswa Sang Buddha telah bertindak baik, petikan kalimatnya adalah…
a.    Supatipanno bhagavato savaka sangho.
b.    Ujupatipanno bhagavato savaka sangho.
c.    Nayapatipano bhagavato savaka sangho.
d.    Samicipatipanno bhagavato savaka sangho.
e.    Svakato bhagavato savaka sangho.
82.    Salah satu syarat menjadi umat Buddha adalah…
a.    menyatakan berlindung pada Tiratana.
b.    memakai jubah kuning.
c.    menjadi bhikkhu.
d.    menjadi pandita.
e.    menyatakan berlindung pada para bhikkhu.
83.    Berikut ini yang tidak termasuk salah  satu dasar keyakinan umat Buddha adalah….
    a.    Tiratana.
    b.    Tipitaka.
    c.    Tisarana.
    d.    Nibbana.
    e.    Tuhan Yang Maha Esa.
84.    Tiga kerangka dasar agama Buddha terdiri dari….
    a.    Saddha, Sila dan Bhakti.
    b.    Sila, Samadhi dan Panna.
    c.    Anicca, Dukkha dan Anatta.
    d.    Buddha, Dhamma dan Sangha.
    e.    Vinaya, Sutta dan Abhidhamma.
85.    Raja muda di India Barat yang berjasa besar terhadap perkembangan agama Buddha dan mendukung pelaksanaan Sanghayana ke-3 bernama….
    a.    Kumarajiva.
    b.    Raja Asoka.
    c.     Raja Kosala.
    d.    Raja Ajatasattu.
    e.    Moggaliputta Tissa.
86.    Seseorang yang mencapai kebuddhaan setelah mendengar dan melaksanakan ajaran dari Samma Sambuddha disebut….
    a.    Buddha.
    b.    Sangha.
    c.    Savaka Buddha.
    d.    Pacceka Buddha.
    e.    Samma Sambuddha.
87.    Salah satu sifat utama Buddha adalah Maha Parisuddhi yaitu….
    a.    Maha Tahu.
    b.    Maha Suci.
    c.    Maha Melihat.
    d.    Maha Bijaksana.
    e.     Maha Belas Kasih.
88.    Pengertian  Kebajikan Dhamma “Ehipassiko” adalah….
    a.    berada sangat dekat.
    b.    tidak lapuk oleh waktu.
    c.    mengundang untuk dibuktikan.
    d.    menuntun kedalam batin masing-masing.
    e.    dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing.
89.    “Sangha siswa Buddha telah bertindak jujur,” adalah arti dari….
    a.    Anuttaram  Punnakkhetam  Lokassa’ti.
    b.    Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho.
    c.    Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho.
    d.    Nayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho.
    e.    Samicipatipanno Bhagavato Savaka Sangho.
90.    Alasan umat Buddha berlindung kepada Tiratana adalah....
    a.    karena Tiratana dapat mensucikan umat Buddha.
    b.    karena Tiratana dapat menjamin umat Buddha masuk surga.
    c.    karena Tiratana  dapat memberikan apa saja yang kita inginkan.
    d.    karena Tiratana adalah manifestasi dari Tuhan Yang  Maha  Esa.
    e.    karena Tiratana adalah sumber dari segala sumber hidup manusia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar